Privacy verklaring

Yolanda Schaap-van Veen en TinkOm Coaching & Training

Bij het verlenen van diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

In deze verklaring vertel ik, Yolanda Schaap-van Veen, op welke manier ik omga met uw persoonlijke gegevens en gegevens van organisaties waarmee ik werk. Zo wordt uitgelegd waarom ik uw gegevens opsla en voor welke doelen ik deze gegevens gebruik.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2019.

 

Het bedrijf van Yolanda Schaap-van Veen

TinkOm Coaching & Training, gevestigd aan De Greiden 6, 9055 LR Britsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Het bedrijf ‘Yolanda Schaap-van Veen” opereert onder de naam van TinkOm Coaching & Training.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
TinkOm Coaching & Training
De Greiden 6, 9055 LR Britsum

Telefoonnummer: 058 – 2574220
Mobiel telefoonnummer: 06 44083044
E-mailadres: yolanda@tinkom.nl
Website: www.tinkom.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door TinkOm Coaching & Training

TinkOm Coaching & Training verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan haar verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Deze verklaring is van toepassing op de door TinkOm Coaching & Training
Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. TinkOm Coaching & Training hecht waarde aan privacy en gebruikt de gegevens alleen voor de omschreven doeleinden. Daarbij houdt zij zich aan de geldende wet- en regelgeving, waarvan de Wet Bescherming Persoonsgegevens er één is.

 

TinkOm Coaching & Training verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens: emailadres en telefoonnummers
 • Uw Curriculum Vitae: geboortedatum, gegevens betreffende uw opleiding en werkervaring
  Gegevens die verband houden met de dienstverlening, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten, plan van aanpak en dergelijke
 • (Persoonlijke) Gegevens van de opdrachtgever c.q. werkgever 

TinkOm Coaching & Training verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Goed en efficiënt uitvoeren van de dienstverlening
 • Het onderhouden van contact met u
 • Het onderhouden van contact met de opdrachtgever
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers conform de afspraken en de verbetering van de dienstverlening
 • Voor de uitvoering van wetten en verplichte administratie
 • Beheer van het cliëntenbestand en het leveren van informatie over diensten en andere relevante zaken
 • Het bieden van begeleiding op maat, diensten door derden (bijvoorbeeld voor een test)
 • Offerte en facturering 

TinkOm Coaching & Training verwerkt de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en de opdrachtgever en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alleen met uw toestemming wordt informatie doorgegeven aan anderen. Inhoudelijke rapportages over u worden pas verstrekt aan een opdrachtgever nadat u daarmee nadrukkelijk akkoord bent gegaan.

TinkOm Coaching & Training spant zich tot het uiterste in om gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en verlies.

 

Geheimhoudingsverplichting

Voor Yolanda c.q. TinkOm Coaching & Training geldt een geheimhoudingsverplichting. Uw gegevens worden niet verspreid aan anderen, behoudens voor zover dit is aangegeven in deze privacyverklaring, u vooraf toestemming heeft verleend of een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de afgesproken doeleinden. TinkOm Coaching & Training zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang bewaart TinkOm Coaching & Training uw gegevens?

TinkOm Coaching & Training zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Uiterlijk 2 jaar na afronding van de dienstverlening worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij daarover met u andere afspraken zijn gemaakt. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden in verband met wettelijke bewaarplichten, zoals financiële administratie in verband met fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

TinkOm Coaching & Training vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft TinkOm Coaching & Training passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten als het gaat om uw gegevens

U heeft het recht om TinkOm Coaching & Training een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: yolanda@tinkom.nl.

De actuele privacyverklaring is te zien op www.tinkom.nl.